17/7/12

#MASNOPAGA

CARTA OBERTA AL PRESIDENT MAS

CAT>
Benvolgut President Mas, 

Dia a dia veiem, amb consternació, com el Govern que vostè presideix està disposat a fer pagar les conseqüències de la crisi a aquells que menys tenen, i que menys responsabilitat han tingut en les seves causes. 

A les retallades, en aspectes tant vitals per a una societat com la sanitat, l’educació o el benestar social, s’hi sumen - i amb escreix - les retallades en cooperació al desenvolupament i en àmbits com la defensa dels drets humans i la pau. El Govern talla d'arrel la contribució de la societat catalana a la construcció d’un món més just i solidari, al passar en dos anys de dedicar 49 milions d’euros a cooperació a reservar només 9,5 milions d’euros, que sembla que són els que finalment s'hi destinaran enguany, una retallada del 83%, sense comparació amb la resta de departaments i polítiques públiques del Govern. 

 
La cooperació al desenvolupament, l’educació en valors i la defensa dels drets humans i la pau no només són al final de la cua de les prioritats del seu Govern a l’hora de fer els pressupostos, sinó també a l’hora de complir els seus compromisos. Els continus impagaments en què la Generalitat de Catalunya està incorrent, a través de l’Agència Catalana de Cooperació i de la Subdirecció de Memòria i Pau (abans Oficina per la Pau i per la promoció dels Drets Humans), se sumen als impagaments d’altres departaments amb la totalitat d’entitats del tercer sector, arribant a acumular un deute de 700 milions d’euros amb entitats socials. 

Com bé sap, l’ACCD s’ha compromès al llarg dels darrers anys a finançar projectes de cooperació i educació per al desenvolupament a través de convocatòries de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre. A través d’aquestes convocatòries s’han signat convenis per finançar programes i projectes de nombroses entitats, que han comptat amb aquests recursos per tirar endavant iniciatives per atendre emergències i processos de desenvolupament a països empobrits, i d’educació en valors a casa nostra. 

Després de les informacions parcials i contradictòries emeses des de la Direcció General de Cooperació i Acció Humanitària i des de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en relació als constants retards en el pagament dels projectes i convenis aprovats a nombroses ONG catalanes, sembla ser que el Govern està decidit a no prioritzar el compliment d’aquests compromisos, postergant-los sine die. D’altra banda, tampoc disposem d’informació de quan o si es pensa procedir als pagaments pendents des de 2009, de l’extinta Oficina de Pau i Drets Humans. 

Aquests impagaments per part del Govern que vostè presideix, proper als 18 milions d’euros, està ofegant a les entitats que han de fer front, per altra banda, a la disminució d’ingressos tant públics com privats. Es tracta d'entitats que treballen per combatre la desigualtat al món i a casa nostra, fan tasques de sensibilització i educació en valors, analitzen les causes de la pobresa i proposen alternatives, enriquint així la contribució de Catalunya en la construcció d’un món més equitatiu, en pau i sostenible, i sent la cara mes estesa, i la que millor imatge dona, a les relacions internacionals del nostre país. 


Els problemes de liquiditat que tenen moltes entitats, a causa del deute impagat per la Generalitat de Catalunya, estan tenint impactes als projectes de cooperació a diversos països empobrits, i també així com a les accions d’educació per al desenvolupament i d' incidència pública i política a casa nostra. Els incompliments dels convenis signats per l’ACCD i per l’Oficina de Pau i Drets Humans estan portant a les entitats de cooperació, pau i drets humans del país a una situació de col·lapse tècnic i econòmic, que posa en perill la seva sostenibilitat, el que ens obliga a pensar que aquest pot ser, precisament, un dels objectius del seu Govern: desestructurar i ofegar el ric teixit associatiu del país, que tant ha contribuït a lluitar per la justícia social. 

Mentrestant, la Generalitat no dubta en renunciar a l'impost de successions per a les rendes més altes, o a prioritzar els pagaments d’altres creditors, d’interessos bancaris o el retorn del deute a bancs i inversors, abans de complir amb els compromisos adquirits amb projectes que atenen emergències o promouen el desenvolupament, la construcció de pau, la defensa dels drets humans o l'educació en valors. La Generalitat tampoc dubta en destinar quantitats equivalents al deute amb les entitats, a sectors com l’empresarial. Sense anar més lluny fa uns mesos es va establir un fons de 10 milions d’euros per a empreses que vulguin sortir al mercat alternatiu borsari. És a dir, hi ha diners per a l’especulació però no per a la cooperació. Ens preguntem també si la manca de líquidesa afecta, per exemple, al pagament de llicències per programari informàtic a Microsoft, que a l’any 2012 ascendirà a 23 milions d’euros. O als 35 milions d’euros assignats al Circuit de Catalunya. 

Davant d’aquesta situació des de la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, reclamem que pagui de manera immediata els deutes amb les ONG que treballen per a la pau, els drets Humans i el desenvolupament, prioritzant així el benestar de les persones, d'aquí i dels països del Sud amb qui som solidaris, posant-los per davant dels interessos d’altres actors privats o empresarials, directament o a través de mecanismes de crèdit de l'ICF a la pròpia ACCD. 

President Mas, li demanem que torni a situar la cooperació al desenvolupament i el treball per la pau i els drets humans, juntament amb les polítiques de sanitat, educació i benestar social, al centre de l’acció de Govern. No podem permetre que els que no han generat aquesta crisi paguin les conseqüències, mentre els principals responsables, encapçalats per banquers i especuladors, reben recompenses en forma d’interessos i inversions. 

Finalment, davant el trencament dels compromisos adquirits amb les entitats socials, un incompliment que està posant en perill la sostenibilitat del teixit associatiu del país, reclamem l’assumpció de responsabilitats polítiques i, en cas que no es compleixin els compromisos adquirits immediatament, la dimissió o cessament de les persones responsables dels impagaments i del desmantellament de la política pública de cooperació al desenvolupament, drets humans i pau del Govern de la Generalitat, mesures que estant posant en risc un dels valors mes preuats del nostre país: la solidaritat.

 Atentament 

 Confederació Catalana d'ONG 


ESP> 

Apreciado Presidente Mas,

Día a día vemos, con consternación, como el Gobierno que usted preside está dispuesto a hacer pagar las consecuencias de la crisis a aquellos que menos tienen, y que menos responsabilidad han tenido en sus causas.

A los recortes en aspectos tan vitales para una sociedad como la sanidad, la educación o el bienestar social, se suman - y con creces - los recortes en cooperación al desarrollo y ámbitos como el de defensa de derechos humanos y la paz. El Gobierno corta de raíz la contribución de la sociedad catalana a la construcción de un mundo más solidario y justo, al pasar en dos años de dedicar 49 milions d’euros a cooperación,a reservar solo 9,5 milions d’euros, que parece que serán los que finalmente se destinarán este año, un recorte del 83% sin comparación con el resto de departamentos y políticas públicas del Gobierno.


La cooperación al desarrollo, la educación en valores, y la defensa de los derechos humanos y la paz no sólo están al final de la cola de las prioridades de su Gobierno a la hora de hacer los presupuestos, sino también a la hora de cumplir con los compromisos.

Los continuos impagos en que la Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Cooperación y de la Subdireccion General de Memoria y Paz (antes Oficina por la Paz y por la promoción de los Derechos Humanos) está incurriendo, se suman a los impagos de otros departamentos con la totalidad de entidades del tercer sector, llegando a acumular una deuda de 700 millones de euros con entidades sociales.

Como bien sabe, la ACCD ha comprometido a lo largo de los últimos años a financiar proyectos de cooperación y educación para el desarrollo a través de convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. A través de estas convocatorias se han firmado convenios para financiar programas y proyectos de numerosas entidades, que han contado con estos recursos para sacar adelante iniciativas para atender emergencias, procesos de desarrollo en paises empobrecidos, y de educación en valores en nuestro país.

Tras las informaciones parciales y contradictorias emitidas desde la Dirección General de Cooperación y Acción Humanitaria, y desde la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, en relación a los constantes retrasos en el pago de los compromisos adquiridos con numerosas ONG catalanas, parece ser que el Gobierno está decidido a no priorizar el cumplimiento de estos compromisos, postergándolos sine die. Por otra parte, tampoco disponemos de información de cuándo o si se piensa proceder a los pagos pendientes desde 2009 de la extinta oficina de Paz y Derechos Humanos.

Este impago por parte del Gobierno que usted preside, cercano a los 18 millones de euros, está ahogando a las entidades que tienen que hacer frente, por otra parte, a la disminución de ingresos tanto públicos como privados. Se trata de entidades que trabajan para combatir la desigualdad en el mundo y en nuestro país, hacen tareas de sensibilización y educación en valores, analizan las causas de la pobreza y proponen alternativas, enriqueciendo así la contribución de Cataluña en la construcción de un mundo más equitativo, en paz y sostenible y siendo la cara más extendida y la que mejor imagen brinda a la relaciones internacionales de nuestro país.

Los problemas de liquidez que tienen muchas entidades a causa de la deuda impagada por la Generalitat de Cataluña, están teniendo impactos en los proyectos de cooperación en varios países empobrecidos , así como en acciones de educación para el desarrollo e incidencia pública y política en Cataluña. Los incumplimientos de los convenios firmados por la ACCD y por la Oficina de Paz y Derechos Humanos están llevando a las entidades de solidaridad y cooperación de Cataluña a una situación de colapso técnico y económico, poniendo en peligro la sostenibilidad de las ONGD catalanas, lo que nos obliga a pensar que este puede ser, precisamente, uno de los objetivos de su Gobierno: desestructurar y ahogar el rico tejido asociativo del país, que tanto ha contruibuido a luchar por la justicia social.

Mientras, la Generalitat de Cataluña no duda en renunciar al impuesto de sucesiones para las rentas más altas o a priorizar los pagos de otros acreedores, de intereses bancarios y el retorno de la deuda a bancos e inversores, antes de cumplir con los compromisos con los proyectos de cooperación que atienden emergencias, o promoueven el desarrollo, la construcción de paz, al defensa de los derechos humanos o la educación en valores. Tampoco duda en destinar cantidades equivalentes a la deuda con las entidades, a sectores como el empresarial. Sin ir más lejos hace unos meses se estableció un fondo de 10 millones de euros para empresas que quieran salir al mercado alternativo bursátil. Es decir, hay dinero para la especulación pero no por la cooperación. Nos preguntamos también si la falta de líquidez afecta, por ejemplo, al pago de licencias para software informático Microsoft, que el año 2012 ascenderá a 23 millones de euros. O los 35 millones de euros asignados al Circuito de Carreras Automovilísticas de Catalunya (Circuit de Catalunya).

Ante esta situación desde la Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo, reclamamos que paguen de forma inmediata las deudas con las ONG que trabajan por la paz, los derechos humanos y el desarrollo, priorizando así el bienestar de las personas, aquí y en los países del Sur con quien somos solidarios, frente a los intereses de otros actores. Pedimos que paguen directamentem o a través de mecanismos de crédito del Institut Català de Finances (ICF) a la ACCD.

Presidente Mas, le pedimos que vuelva a situar la cooperación al desarrollo y el trabajo por la paz y los derechos humanos, junto con las políticas de sanidad, educación y bienestar social, en el centro de la acción de Gobierno. No podemos permitir que los que no han generado esta crisis paguen las consecuencias, mientras los principales responsables, encabezados por banqueros y especuladores, reciben recompensas en forma de intereses e inversiones.

 Finalmente, ante la ruptura de los compromisos adquiridos con las entidades sociales, un incumplimiento que está poniendo en peligro la sostenibilidad del rico tejido asociativo del país, reclamamos la asunción de responsabilidades políticas y, en caso de que no se cumplan los compromisos adquiridos inmediatamente, la dimisión o cese de las personas responsables de los impagos y del desmantelamiento de la política pública de cooperación al desarrollo, derechos humanos y paz del Gobierno de la Generalitat, medidas que están poniendo en riesgo uno de los valores más preciados de nuestro país: la solidaridad.

Atentamente,

Confederació Catalana d'ONG


11/7/12

Huacal ja té un canal de videos a YouTube

Des de fa uns mesos Huacal ja té canal de You tube on anem penjant videos dels nostres projectes o aquells videos que considerem interessants. L'adreça és http://www.youtube.com/user/HUACALelsalvador. Allà trobareu més de cinquanta vídeos dedicats als nostres projectes, a la cooperació en El Salvador, a la memòria històrica, a les "maras", a la música, a descobrir la bellesa turística d'aquest país o d'altres temes d'interès social i cultural...

Ja us podeu subscriure... Us hi esperem !!!!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...